Home Bedrijfsinfo
Producten Links Contact info Wegbeschrijving Download Index


Algemene verkoopsvoorwarden
1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
3. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder aanmaning.  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs.  Alle risiko's zijn ten laste van de koper.  De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.
4. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
5. De goederen reizen op gewaar en voor risico van de bestemmeling.
6. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma Gebelux n.v. ingedient te worden.
7. Alle fakturen zijn betaalbaar te Gebelux n.v.  Er wordt van dit recht niet afgezien door het trekken van een wissel op de koper.
8. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of  vertegenwoordigers het bedrag van de faktuur niet incasseren.
9. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege rente geven berekend op basis van de door de Nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontvoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2%.
10. Indien het krediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen.  In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht  de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
11. De fakturen dienen te worden betaald op de vastgestelde vervaldatum; ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal de faktuur, van rechtswege en zonder aanmanning van anderhalve legale rentevoet, een afgesproken intrestopbrengen; bovendien zal, in geval van niet-betaling van een faktuur op de verval datum, een forfaitaire en afgesproken vergoeding voor niet-betaling worden gevraagd die 10% van het bedrag van de faktuur bedraagt met een minimum van 38 €.
12. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Luik alleen bevoegd. (Voor export: in geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Luik of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd).
13. Behouden andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze fakturen betaalbaar 30 dagen na datum van de faktuur.
14. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
15. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele faktuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen fakturen van rechtswege onmiddelijk opeisbaar.
Gebelux sa,  Rue noiset 23, 4470 St-Georges-sur-meuse Belgique - Disclaimer - E-Mail